Dạy Diễn xuất

Xin chào! Tôi là Bình Róa. Tôi tốt nghiệp sư phạm và đi dạy được 10 năm. Hiện nay là Diễn viên. Hôm nay ở đây chỉ là người chia sẻ kinh nghiệm. Không làm Thầy ai cả. Tôi chỉ muốn những kiến thức kỹ năng và vốn sống có được phải nhân rộng ra, để mọi người dỡ mất thời gian đi tìm mà không có hiệu quả. Đơn giản thế thôi.

1 Like